ساعات مراجعه

کلینیک دکتر برهمن سبزواری تنها در روزهای
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 تا 20:30 باز خواهد بود.

لطفا در تعیین وقت نوبت خود دقت فرمایید.

فرم رزرو نوبت