رزومه دکتر برهمن سبزواری

تصاویر قبل و بعد ارتودنسی

در این قسمت، تصاویر قبل و بعد ارتودنسی برخی از مراجعین محترم کلینیک تخصصی ارتودنسی دکتر برهمن سبزواری به نمایش گذاشته شده است.در هر مورد سعی شده است تا توضیحات کافی درباره نوع درمان ارتودنسی، کشیدن یا نکشیدن دندان، انجام جراحی فک یا درمان های اصلاح رشد فکی (در صورت لزوم) و نوع درمان ارتودنسی نگهدارنده (پس از اتمام درمان ارتودنسی ثابت) داده شود‌. تصاویر رنگی (فوتوگرافی) از نماهای مختلف، شامل تصاویر داخل دهانی و تصاویر خارج دهانی (نماهای صورت) بر اساس استانداردهای ارتودنسی بین المللی و موازین علمی تهیه شده است تا تغییرات در طی درمان ارتودنسی به بهترین وجه نمایان گردد. بسته به مورد ممکن است در هر بیمار از تصاویر خاصی استفاده گردد و لزوما زاویه دوربین و تعداد تصاویر در موارد مختلف، یکسان نیستند.

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دایمی

در این‌دختر خانم نوجوان، درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دایمی انجام شد.
در پایان درمان ارتودنسی ثابت، دندان های دو فک مرتب شدند. تطابق و هماهنگی مطلوبی بین دندان های قوس بالا و پایین برقرار شد.
برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی، در فک بالا از نگهدارنده متحرک شفاف یا پلاک ارتودنسی (Essix) و در فک پایین از سیم نگهدارنده ثابت (دایمی) در پشت دندان ها استفاده گردید. (فلش سیاه رنگ)

ارتودنسی ثابت دو فک با هدف اصلاح بی نظمی دندانی

در این دختر خانم جوان، ارتودنسی ثابت دو فک با هدف اصلاح بی نظمی دندانی و ردیف کردن دندان ها به ویژه دندان های جلوی فک پایین و نیش فک بالا سمت چپ انجام شد. در تصاویر دندان نیش فک بالا که در سمت کام روئیده با عدد 3 و دندان نیش شیری که بیش از حد باقی مانده با حرف C نمایش داده شده است.
جهت اصلاح بی نظمی ناحیه جلوی فک پایین یکی از دندان های پیشین فک پایین کشیده شد. دندان کشیده شده با علامت X سیاه رنگ نشان داده شده است.
در پایان درمان دندان های هر دو فک ردیف شده، دندان نیشی که در سمت کام رویش پیدا کرده بود به قوس دندانی هدایت شد و با بقیه دندان ها در یک ردیف قرار گرفت. دندان های جلوی فک پایین بعد از کشیدن یکی از دندان های پیشین مرتب شد و تقارن به نحو دیگری برقرار شد به این شکل که خط وسط قوس دندانی فک بالا به صورت تقریبی از وسط دندان وسطی فک پایین عبور می کند.
برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در فک بالا از نگهدارنده های متحرک ارتودنسی موسوم به پلاک شفاف ارتودنسی و در فک پایین از سیم نگهدارنده ثابت در پشت دندان ها که با فلش زرد رنگ نمایش داده شده استفاده شد.
همکاری مطلوب ایشان در طی درمان و حضور دقیق و منظم، یکی از مهمترین عوامل موفقیت درمان ارتودنسی بود.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دایمی

در این پسر نوجوان، ارتودنسی هر دو فک انجام شد و دندان ها بدون کشیدن دندان ، مرتب شدند.
در پایان درمان، هم پوشانی عمودی بیش از حد دندان ها (Deep Bite)، اصلاح شد و خط وسط هر دو قوس دندانی بر هم منطبق گردید.
برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در هر دو قوس فکی، از نگهدارنده های متحرک ارتودنسی استفاده شد. البته نگهدارنده های ثابت ارتودنسی (Fixed Retainer) هم در مورد ایشان کاربرد دارد.

ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دو دندان آسیای کوچک در فک بالا و یک دندان پیشین در فک پایین

دندان های کشیده شده با علامت X نشان داده شده اند.
در پایان درمان، تقارن هر دو قوس با هم برقرار شد، به طوری که خط وسط فک بالا (نقطه چین) از وسط دندان پیشین میانی فک پایین عبور کرد.  (در نهایت سه دندان پیشین در فک پایین باقی مانده است).
در طی درمان، دندان ها مرتب شده، فضای دندان های کشیده شده کاملا بسته شد و شیب شدید دندان آسیای دوم پایین چپ (فلش سیاه رنگ) به سمت زبان، اصلاح شد.
با وجود اینکه جراحی فک انجام نشد، بهبود قابل توجهی در فرم و شکل لب ها و رابطه آنها با یکدیگر به دست آمد‌.
فاصله بین لب بالا و پایین که تاثیر منفی بر ظاهر صورت داشت، با عقب بردن دندان های دو فک اصلاح شد.
فرم زیبای لبخند و هماهنگی و هارمونی بین دندان ها و لب ها در پایان درمان، مشهود است.
با توجه به سن بیمار، یک عامل اساسی و تعیین کننده در موفقیت این درمان، مراجعات ماهانه منظم و همکاری بسیار خوب ایشان بود.
در انتهای درمان ارتودنسی ثابت و برای دوره نگهداری ارتودنسی، در هر دو فک (برای اطمینان بیشتر) هم از نگهدارنده ثابت ارتودنسی (به شکل سیم در پشت دندانها) و هم از نگهدارنده متحرک ارتودنسی (پلاک شفاف ارتودنسی) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن دندان های آسیای کوچک در دو فک

در این خانم جوان که دچار بی نظمی دندانی و چرخش دندان های پیشین شده بودند، درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن دندان های آسیای کوچک (ضربدر های سیاه رنگ) در دو فک انجام شد.
نکته مهم در مورد ایشان، تماس نامطلوب و مخرب دندان های پیشین بالا با دندان های پیشین فک پایین بود که منجر به تحلیل لثه پیشرونده در حداقل یکی از دندان های پایین (فلش زرد رنگ) شده بود.
در نهایت دندان های دو فک مرتب شده و خط وسط دو قوس دندانی بر هم منطبق گردید و انحنای ایده آل قوس های دندانی فراهم شد و تماس مخرب فوق نیز برطرف گردید و به این ترتیب خطر تحلیل شدید لثه ناشی از ضربه یا ترومای دندانی منتفی شد.
در نمای روبرو،  لبخند لثه ای ایشان با وجود کشیدن دندان، بهبود یافت (فلش سبز رنگ).
این مساله به دلیل کنترل دقیق حرکات دندانی طی بستن فضای دندان های کشیده شده، محقق شد.
در نمای نیم رخ نیز بهبود مشخص در موقعیت لب ها (به ویژه حذف کشش غیرطبیعی و نازیبای لب پایین) مشهود است. (فلش قرمز رنگ)
برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در دو فک از نگهدارنده های متحرک ارتودنسی استفاده شد.
در این بیمار و موارد مشابه، با توجه به چرخش دندان های پیشین، دو راهکار درمانی علاوه بر کاربرد پلاک (نگهدارنده) ارتودنسی متحرک برای افزایش ثبات دندان ها پیشنهاد می گردد:
انجام برش های لثه ای توسط جراح لثه (CSF) و  نصب سیم نگهدارنده ثابت پشت دندانها (FR) توسط متخصص ترمیمی

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دایمی

در این خانم جوان، بی نظمی دندانی به وسیله ارتودنسی ثابت در فک بالا و پایین و بدون کشیدن دندان دایمی برطرف شد. در پایان دندان ها ردیف شده و تماس های مطلوبی بین دندان های دو فک برقرار شد.
برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی، در هر دو فک از نگهدارنده های متحرک موسوم به پلاک ارتودنسی استفاده شد.
برای ثبات بیشتر نتایج، در این مورد کاربرد نگهدارنده های ثابت در دو فک هم پیشنهاد می گردد.

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دایمی

در این پسر جوان که به علت بی نظمی دندان ها به مطب مراجعه کرده بودند‌، هر دو فک تحت درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان قرار گرفتند و در نهایت دندان ها ردیف شده و لبخند زیبایی برای ایشان حاصل شد.

برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده های متحرک ارتودنسی (پلاک ارتودنسی) استفاده شد؛ البته امکان کاربرد نگهدارنده های ثابت دایمی (به صورت سیم در پشت دندان های پیشین) هم وجود دارد.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دائمی

در این پسر نوجوان درمان ارتودنسی ثابت دو فک انجام گردید .هیچ دندان دائمی کشیده نشد و در نهایت دندان‌های هر دو فک ردیف گشته و تماس‌های آنها مطلوب و ایده آل گردید .

برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در هر دو فک از نگهدارنده‌های متحرک استفاده شد، هرچند که پیشنهاد گردید در نهایت از نگهدارنده‌های ثابت ارتودنسی Fixed Retainer در هر دو فک استفاده شود.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک دائمی در فک بالا و پایین

در این مراجعه کننده عزیز درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک دائمی در فک بالا و پایین انجام شد.
در پایان درمان دندان های هر دو فک مرتب شدند، تماس خوبی بین دندان های فک بالا با دندان های فک پایین برقرار شد.
برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در هر دو فک از نگهدارنده های متحرک ارتودنسی (پلاک ارتودنسی) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین 

این دختر خانم جوان از بی نظمی دندان ها ناراضی بودند که پس از ارتودنسی علاوه بر ردیف شدن دندانها ، تماس مطلوبی بین دندان های قوس بالا با دندان های قوس پایین برقرار شد.
زیبایی لبخند ایشان در پایان درمان، مشهود است.
دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند.
 برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک در هر دو فک استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان و با کاربرد پیچ گسترش عرضی کام (Hyrax)

این پسر جوان با بی نظمی شدید دندانی، رویش دو دندان پیشین در کام، دندان های نیش بالای بیرون زده و نیش پایین داخل رفته، تنگی قوس دندانی فک بالا، فضای نازیبا بین دو دندان جلوی فک بالا و بیرون زدگی لب پایین مراجعه کرده بودند.
درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان و با کاربرد پیچ گسترش عرضی کام (Hyrax) برای ایشان انجام شد.
قطعات لاستیکی آبی رنگ بین دندان های آسیای بزرگ، سپراتورها یا جداکننده ها هستند که در ابتدای درمان و به صورت موقت برای ایجاد فضا جهت حلقه ها یا بندهای ارتودنسی قرار داده شده اند.
در پایان درمان ارتودنسی ثابت، دندان های رویش یافته در کام، به قوس دندانی هدایت شده و ردیف گشته و به خصوص شیب تاج آنها اصلاح شد. فضاهای بین دندانی بسته و بی نظمی دندانی برطرف شد، تنگی عرضی قوس بالا اصلاح گردید و تماس مطلوبی بین دندان های قوس بالا با قوس پایین برقرار شد.
با جلو آمدن دندان های پیشین فک بالا و عقب رفتن دندان های جلویی فک پایین، نه تنها رابطه این دندان ها با هم بهبود یافت بلکه موقعیت و فرم لب پایین هم زیباتر شد.
در نهایت برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در هر دو فک، از نگهدارنده های ارتودنسی متحرک استفاده شد.

درمان ترکیبی ارتودنسی ثابت دو فک (توسط متخصص ارتودنسی) و جراحی فک

 این پسر جوان تحت درمان ترکیبی ارتودنسی ثابت دو فک (توسط متخصص ارتودنسی) و جراحی فک (توسط جراح فک و صورت) قرار گرفتند.
در چنین مواردی که مشکلات فکی شدید وجود دارد، درمان ارتودنسی به تنهایی نمی تواند مشکل را برطرف کند و باید از جراحی فک نیز بهره برد.

توالی درمان به شرح زیر است:
👈 ارتودنسی ثابت اولیه
👈 جراحی فک در اتاق عمل
👈 ادامه ارتودنسی ثابت
👈 ارتودنسی نگهدارنده متحرک

در این مورد، بدون کشیدن دندان، ارتودنسی ثابت اولیه انجام شد و شرایط برای جراحی آماده گردید، سپس جراحی فک صورت گرفت و در نهایت درمان ارتودنسی ثابت ادامه یافت.

درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دایمی

این دختر خانم جوان به علت بی نظمی دندانی و ظاهر نامناسب دندان ها به ویژه دندان های پیشین فک بالا مراجعه کرده بودند و برای ایشان درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دایمی انجام شد.
شیب نامناسب دندان های پیشین بالا توسط ارتودنسی اصلاح شد.
نمای لبخند هم به وسیله ارتودنسی بهبود یافت و در نهایت لبخندی زیبا برای ایشان فراهم شد.
برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی، در هر دو فک از نگهدارنده های متحرک (پلاک ارتودنسی) استفاده شده است.
البته در بلند مدت به ویژه در فک پایین به ایشان پیشنهاد شد از نگهدارنده ثابت ارتودنسی استفاده کنند.

درمان ارتودنسی نامرئی دو فک با کشیدن دو دندان دایمی در فک بالا

دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند. بعد از تحویل پلاک های ارتودنسی نامرئی، بر روی دندان های نیش بالا دو عدد دکمه سرامیکی نصب شد. با کمک کش ها یا الاستیک های ارتودنسی بین فکی که از دکمه های سرامیکی به پلاک نامرئی دندان های پایین وصل شده اند دندان های نیش بالا به سمت عقب می روند.
فلش های مشکی برجستگی های کامپوزیتی روی دندان ها را مشخص می کنند که برای افزایش گیر پلاک های نامرئی تعبیه شده اند.
فلش های سبز رنگ، الاستیک ها یا کش های ارتودنسی بین فکی را نشان می دهد.
دایره های قرمز، دکمه های سرامیکی را مشخص کرده اند.
دایره های آبی قلاب هایی را نشان می دهند که روی پلاک پایین نصب شده اند تا کش های ارتودنسی به آنها وصل شوند

درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان

این خانم به علت بی نظمی دندان ها مراجعه کرده بودند و درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین برای ایشان انجام شد. در طی درمان ارتودنسی، هیچ دندان دائمی کشیده نشد و در نهایت دندان های هر دو فک مرتب و ردیف شده و تماس خوبی بین دندان های فک بالا با دندان های فک پایین برقرار گردید. در پایان درمان خط وسط فک بالا بر خط وسط فک پایین منطبق شد. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده ثابت ارتودنسی، در پشت دندان های فک بالا و پایین استفاده گردید. نگهدارنده های ثابت یا دائمی، سیم هایی هستند که در پشت دندان های پیشین فک بالا و فک پایین توسط مواد ترمیمی همرنگ چسبانده می شوند و باید به صورت دایمی و همیشگی باقی بمانند تا بی نظمی دندان ها برگشت نکند (سیم کشی دندان).
این نگهدارنده ها در حین صحبت یا خندیدن و … دیده نمی شوند و باعث خرابی یا پوسیدگی دندان ها نخواهند شد‌.فلش های مشکی برجستگی های کامپوزیتی روی دندان ها را مشخص می کنند که برای افزایش گیر پلاک های نامرئی تعبیه شده اند.
فلش های سبز رنگ، الاستیک ها یا کش های ارتودنسی بین فکی را نشان می دهد.
دایره های قرمز، دکمه های سرامیکی را مشخص کرده اند.
دایره های آبی قلاب هایی را نشان می دهند که روی پلاک پایین نصب شده اند تا کش های ارتودنسی به آنها وصل شوند

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده های ثابت دائمی ( به شکل سیم در پشت دندان ها ) استفاده شد.در اغلب موارد ارتودنسی ثابت از جمله مورد فوق ، از نظر علمی و فنی باید هر دو فک تحت درمان ارتودنسی ثابت قرار گیرند، در غیر این صورت در پایان درمان تماس دندان های دو فکبا یکدیگر مطلوب نخواهد بودو فرد ممکن است در صحبت کردن یا جویدن دچار مشکل شده و در نهایت دچار مشکل مفصل گیجگاهی-فکی شود. بنابراین در صورتی که متخصص ارتودنسی درمان را برای هر دو فک شما تجویز می کند برای درمان ارتودنسی تک فک ،اصرار و پافشاری نکنید.

 

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن سه دندان دائمی

در این خانم جوان ، یکی از دندان های پیشین فک پایین به علت مشکلات ریشه قابل نگهداری نبود و به ناچار کشیده شد. سه دندان پیشین باقی مانده با ترمیم کامپوزیت بازسازی شده و عرض آنها بیشتر شد. در فک بالا دو دندان آسیای کوچک کشیده شدند (دندان های کشیده شده با علامت × نشان داده شده اند). در پایان درمان، دندان‌های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفته اند بطوری که خط وسط فک بالا از وسط دندان پیشین وسطی فک پایین عبور می کند که در تصاویر قبل و بعد درمان ارتودنسی قابل مشاهده است.

این نگهدارنده ها در حین صحبت یا خندیدن و … دیده نمی شوند و باعث خرابی یا پوسیدگی دندان ها نخواهند شد‌.فلش های مشکی برجستگی های کامپوزیتی روی دندان ها را مشخص می کنند که برای افزایش گیر پلاک های نامرئی تعبیه شده اند.
فلش های سبز رنگ، الاستیک ها یا کش های ارتودنسی بین فکی را نشان می دهد.
دایره های قرمز، دکمه های سرامیکی را مشخص کرده اند.
دایره های آبی قلاب هایی را نشان می دهند که روی پلاک پایین نصب شده اند تا کش های ارتودنسی به آنها وصل شوند

ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان دائمی

در این بیمار دو عدد از دندان‌های آسیای کوچک فک بالا در دو طرف کشیده شده‌اند که یکی رویش یافته و دیگری در استخوان فک بالا نهفته بود .(دندان دائمی کشیده شده با علامت × و محل دندان نهفته جراحی شده با علامت | نشان داده شده است. برای دوره نگهداری ارتودنسی در فک بالا و فک پایین از نگهدارنده متحرک شفاف استفاده شد.

این نگهدارنده ها در حین صحبت یا خندیدن و … دیده نمی شوند و باعث خرابی یا پوسیدگی دندان ها نخواهند شد‌.فلش های مشکی برجستگی های کامپوزیتی روی دندان ها را مشخص می کنند که برای افزایش گیر پلاک های نامرئی تعبیه شده اند.
فلش های سبز رنگ، الاستیک ها یا کش های ارتودنسی بین فکی را نشان می دهد.
دایره های قرمز، دکمه های سرامیکی را مشخص کرده اند.
دایره های آبی قلاب هایی را نشان می دهند که روی پلاک پایین نصب شده اند تا کش های ارتودنسی به آنها وصل شوند

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک در فک بالا و بدون کشیدن دندان در فک پایین

همانطور که در تصاویر قبل و بعد ارتودنسی مشخص است، چهره و لبخند زیبای این دختر خانم نوجوان پس از پایان درمان سرشار از اعتماد به نفس است. دندان های کشیده شده با علامت × مشخص شده است. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

 

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان دائمی در فک بالا و ‌فک پایین

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

در این مورد با وجود بی نظمی دندانی در جلوی فک پایین و مرتب بودن نسبی دندان های فک بالا، ارتودنسی ثابت در هر دو فک انجام شد. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده های متحرک (شفاف) استفاده شد. در اغلب موارد ارتودنسی ثابت از جمله  این مورد، از نظر علمی و فنی باید هر دو فک تحت درمان ارتودنسی ثابت قرار گیرند، در غیر این صورت در پایان درمان تماس دندان های دو فک با یکدیگر مطلوب نخواهد بود و فرد ممکن است در صحبت کردن یا جویدن دچار مشکل شده و در نهایت دچار مشکل مفصل گیجگاهی-فکی شود. بنابراین در صورتی که متخصص ارتودنسی درمان را برای هر دو فک شما تجویز می کند برای درمان ارتودنسی تک فک، اصرار و ‌پافشاری نکنید.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن یک دندان جلویی یا پیشین فک پایین

ارتودنسی ثابت فکین با کشیدن یک دندان پیشین فک پایین

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

این دختر خانم نوجوان علی رغم مشکل جدی فکی (جلو بودن فک پایین) و فضای بین دندانی، با ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان درمان شدند و از خطر جراحی فک در سنین بالاتر نجات پیدا کردند. با همکاری بسیار خوب و مستمر ایشان نتیجه مطلوب حاصل شد. خطوط سیاه رنگ نقطه چین، خطوط وسط (میدلاین) فکین را مشخص کرده اند. فلش های سیاه رنگ بهبود رابطه فکی را به خوبی نشان می دهند. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در هر دو فک از نگهدارنده شفاف (متحرک) استفاده شد.

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دایمی

درمان ارتودنسی این دختر خانم نوجوان، شامل ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دایمی بود. دندان های نامنظم در هر دو فک ردیف و مرتب شدند و حاصل آن ، لبخند زیبای ایشان در پایان درمان بود‌. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی، از نگهدارنده های متحرک ارتودنسی (پلاک های ارتودنسی) در فک بالا و پایین استفاده گردید.

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دایمی

در این دختر خانم نوجوان، درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دایمی انجام شد. دندان های شیری باقیمانده، در ابتدای درمان‌ کشیده شدند. در پایان درمان دندان های هر دو فک ردیف شده و تماس مطلوبی بین دندان های فک بالا با دندان های فک پایین برقرار گردید. خط وسط فک بالا و پایین هم بر هم منطبق است. لبخند زیبای ایشان در پایان درمان، نشانه درمان ارتودنسی ایده آل و موفقیت آمیز است. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در دو فک از نگهدارنده متحرک ارتودنسی (پلاک ارتودنسی) استفاده شد. پیشنهاد گردید که در بلند مدت از نگهدارنده های ثابت ارتودنسی استفاده کنند.

ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن ۱ دندان پیشین فک پایین و ۲ دندان آسیای کوچک فک بالا

در این خانم جوان که دچار مشکل بیرون زدگی فک بالا، دندان های نامنظم در دو فک و قوس فکی مثلثی شکل بود، درمان ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن یک دندان پیشین فک پایین و دو دندان آسیای کوچک فک بالا انجام شد. دندان های کشیده شده با علامت X نمایش داده شده اند‌. در نهایت دندان های هر دو فک مرتب شد و خط وسط فک بالا از وسط دندان پیشین میانی فک پایین عبور کرد (خطوط نقطه چین) به این ترتیب تقارن فکی و دندانی برقرار شد. قوس فکی از حالت مثلثی به گرد تبدیل شد که در لبخند زیبای ایشان مشهود است. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در فک بالا از پلاک ارتودنسی متحرک شفاف و در فک پایین از سیم پشت دندان ها (نگهدارنده ثابت دایمی) استفاده شد. این سیم با علامت فلش نشان داده شده است.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن سه دندان آسیا کوچک فک بالا و پایین و یک نیش نهفته

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن سه دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین و یک دندان نیش نهفته در سقف دهان که به علت موقعیت آن، شانسی برای بیرون آوردن با ارتودنسی نداشت. نهفتگی دندان نیش منجر به انحراف شدید خط وسط شده بود. این انحراف توسط درمان ارتودنسی ثابت اصلاح شد. دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن سه دندان دایمی

در این‌ خانم جوان ، یکی از دندانهای پیشین فک پایین به علت مشکلات ریشه قابل نگهداری نبود و به ناچار کشیده شد. سه دندان پیشین باقیمانده با ترمیم کامپوزیت بازسازی شده و عرض آنها بیشتر شد. در فک بالا دو دندان آسیای کوچک کشیده شدند. (دندانهای کشیده شده با علامت X نشان داده شده اند.) در پایان درمان ، دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفته اند بطوریکه خط وسط فک بالا (Midline) از وسط دندان پیشین وسطی فک پایین عبور می کند. برای درمان نگهدارنده ارتودنسی در هر دو فک از نگهدارنده ثابت و دایمی (به شکل سیم در پشت دندان ها) استفاده شد.

ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین

دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند. به اصلاح خط وسط فکین (میدلاین) طی درمان ارتودنسی توجه کنید. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک در هر دو فک استفاده شد.

ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و پایین

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین در یک خانم میانسال. با وجود به سن بیمار ، درمان بیش از ۲ سال طول کشید. برای تماس بهتر بین دندان های پیشین فک پایین و کاهش فضاهای سیاه رنگ بین دندان ها ، سطوح بین دندانی با سنباده مختصری اصلاح شد. دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک

این دختر خانم نوجوان تحت درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک قرار گرفتند و علاوه بر اصلاح بی نظمی دندانی ایشان، خط وسط فک بالا و پایین هم اصلاح شد و در پایان درمان، بر هم منطبق شد.این درمان، لبخند زیبایی برای ایشان به ارمغان آورد.برای دوره نگهداری ارتودنسی، از پلاک شفاف متحرک در دو فک استفاده گردید.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک

این دختر خانم نوجوان تحت درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک قرار گرفتند و علاوه بر اصلاح بی نظمی دندانی ایشان، خط وسط فک بالا و پایین هم اصلاح شد و در پایان درمان، بر هم منطبق شد.این درمان، لبخند زیبایی برای ایشان به ارمغان آورد.برای دوره نگهداری ارتودنسی، از پلاک شفاف متحرک در دو فک استفاده گردید.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دائمی

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین در یک دختر خانم نوجوان بدون کشیدن دندان دائمی. درمان در دوره دندانی مختلط (حضور همزمان دندان های شیری و دایمی) شروع شد و در اوایل دوره دندانی دائمی یعنی حدود ۱۲ سال به پایان رسید.

 

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

در یک پسر جوان با انحراف و عدم تقارن شدید قوس دندانی فک بالا و پایین.درمان بدون جراحی فک یا کشیدن دندان به پایان رسید.برای دوره نگهداری ارتودنسی از نگهدارنده متحرک شفاف در دو فک استفاده شد.

این چی میتونه باشه ؟!

 عکسd که در آن کوله سربازی است مربوط به یکی از مراجعین عزیزمون که از درگز مراجعه می کنند و الان مشغول خدمت سربازی در سیستان و بلوچستان هستند‌.(زمانی که من سرباز بودم به جای کوله، یک “کیسه انفرادی” بهمون می دادند که لاغرتر و نحیف تر ! از این کوله بود)

تصویر داخل دهانی فک بالا :در مورد ایشان از پیچ سقف دهان (هایرکس) برای افزایش عرض فک بالا و اصلاح شکل مثلثی قوس دندانی فک بالا و تا حدی تامین فضا استفاده شد‌.همانطور که مشاهده می شود بهبود قابل ملاحظه ای ظرف چند ماه رخ داده است.۴ دندان شیری باقیمانده و ۲ دندان دایمی در فک بالا کشیده شد.دندان های شیری کشیده شده با علامت X سیاه رنگ و دندان های دایمی کشیده شده با علامت X قرمز رنگ نشان داده شده اند.

برای عقب بردن دندان های نیش فک بالا و ایحاد فضای برای دندان های روییده در کام بیمار، از فنرهای مخصوص نیکل – تیتانیوم بهره بردیم.فضای ایجاد شده در جلوی فک بالا و خط وسط فک هنوز متقارن نیستند که ظرف ماه های آینده با ادامه درمان، متقارن خواهند شد و دندان های دیگر هم در قوس دندانی ردیف می گردند.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک

این مراجعه کننده گرامی مرد جوانی بودند که تحت درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک قرار گرفتند و علاوه بر اصلاح بی نظمی دندانی ایشان، خط وسط (میدلاین) فک بالا و پایین هم اصلاح شد و در پایان درمان، بر هم منطبق شد.برای دوره نگهداری ارتودنسی، از پلاک شفاف متحرک در دو فک استفاده گردید.

این مراجعه کننده گرامی مرد جوانی بودند که تحت درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک قرار گرفتند و علاوه بر اصلاح بی نظمی دندانی ایشان، خط وسط (میدلاین) فک بالا و پایین هم اصلاح شد و در پایان درمان، بر هم منطبق شد.برای دوره نگهداری ارتودنسی، از پلاک شفاف متحرک در دو فک استفاده گردید.

ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک در فک بالا

در این دختر خانم جوان که یکی از شهرهای استان خراسان ، برای درمان مراجعه می کردند درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک در فک بالا انجام شد.در فک پایین دندانی کشیده نشد.

دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) در هر دو فک استفاده شد.پیشنهاد می شود در آینده از نگهدارنده ثابت در پشت دندان های پیشین فک پایین استفاده گردد.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دایمی

در این دخترخانم نوجوان بی نظمی دندان های فک بالا و پایین بدون نیاز به کشیدن دندان برطرف گردید.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی ، از نگهدارنده شفاف متحرک استفاده شد. بهتر است این نگهدارنده ها حداقل ۲ سال و تا تعیین تکلیف دندان های عقل استفاده شوند.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دائمی

مشکل نامرتبی دندان های این مراجعه کننده عزیز، بدون کشیدن دندان دائمی برطرف گردید.محل دندان از بین رفته فک پایین که با علامت I مشخص شده است برای ایمپلنت (کاشتن دندان) حفظ شد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در فک پایین از نگهدارنده ثابت (فلش سیاه رنگ) و در فک بالا از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) استفاده شد.

ارتودنسی دو مرحله ای در فک بالا و پایین

ارتودنسی ۲ مرحله ای :

مرحله اول : کاربرد دستگاه ارتودنسی متحرک (خارج دهانی) موسوم به “هدگیر” برای حل مشکل بیرون زدگی فک بالا

مرحله دوم : انجام ارتودنسی ثابت برای برطرف کردن بی نظمی های دندانیدرمان ایشان که یکی از بهترین مراجعه کنندگان مطب ما بودند در سن پایین تر آغاز شد. به دلیل همکاری بسیار دقیق این نوجوان عزیز توانستیم مشکل بزرگی یا بیرون زدگی فک بالا را با کمک هدگیر برطرف کنیم.در مرحله بعدی ، ارتودنسی ثابت در هر دو فک بدون کشیدن دندان انجام شد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در فک بالا و پایین از نگهدارنده های متحرک (شفاف) استفاده شد.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

این دختر خانم نوجوان و پرانرژی تحت درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان قرار گرفتند.دندان هایی که نامرتب بودند مرتب شدند و خط وسط فک بالا و خط وسط فک پایین اصلاح شدند. بطوری که میدلاین (خط وسط) دو فک در نهایت بر هم منطبق گردیدند.قطعات لاستیکی آبی رنگی که در بین دندان های عقبی قرار گرفته اند موسوم به “جداکننده” یا “سپراتور” هستند که در برخی موارد، قبل از قراردادن دستگاه ارتودنسی ثابت بین دندان ها قرار داده می شوند.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دائمی

در این پسر نوجوان، درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان دایمی انجام شد.دندان هایی که نامنظم بودند مرتب شدند و خط وسط (میدلاین) فک بالا بر میدلاین فک پایین در نهایت منطبق گردید

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

در این پسر نوجوان ، مشکل بی نظمی دندانی بدون کشیدن دندان دائمی برطرف گردید.طول مدت درمان حدود ۱.۵ سال بود.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) استفاده شد. به ایشان پیشنهاد شد که در بلند مدت از نگهدارنده ثابت برای اطمینان از ثبات درمان استفاده نمایند.درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان.

درمان بی نظمی دندان ها بدون کشیدن دندان دائمی

در این پسر نوجوان ، مشکل بی نظمی دندانی بدون کشیدن دندان دائمی برطرف گردید.طول مدت درمان حدود ۱.۵ سال بود.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) استفاده شد. به ایشان پیشنهاد شد که در بلند مدت از نگهدارنده ثابت برای اطمینان از ثبات درمان استفاده نمایند.درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان.

ارتودنسی ثابت با کشیدن ۴ دندان آسیای کوچک در فک بالا و پایین

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و فک پایین

برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

ارتودنسی ثابت با کشیدن ۲ دندان دائمی در فک بالا

در فک پایین دندانی کشیده نشد. در پایان درمان ، دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفتند بطوریکه خط وسط فک بالا با خط وسط فک پایین هماهنگ شد. طول مدت درمان ارتودنسی ثابت حدود ۲ سال بود. . برای دوره #نگهداریارتودنسی در فکبالا و پایین از پلاکارتودنسی شفاف استفاده شد.

درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان و رفع بی نظمی دندان ها

این مراجعه کننده مطب ما پسر نوجوانی بودند که مشکل بی نظمی دندانی ایشان بدون کشیدن دندان دایمی برطرف گردید. طی درمان، فضای کافی برای رویش دندان های دائمی رویش نیافته هم تامین گردید. بهبود رابطه عمودی و افقی دندان ها پس از درمان ارتودنسی مشهود است.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) استفاده شد. پیشنهاد شد که در بلند مدت، از نگهدارنده ثابت برای اطمینان از ثبات درمان ارتودنسی استفاده شود

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهاردندان

در صورتی که یکی از دلایل بی نظمی دندانی شما ناشی از وجود دندان های مزاحم باشد و فضای استاندارد برای جای گیری مناسب سایر دندان ها را مختل کرده باشد، به ناچار باید آنها را کشید تا بتوان بوسیله درمان های ارتودنسی به سراغ مرتب کردن دندان ها رفت.در این مراجعه کننده عزیز چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و پایین کشیده شد و با روش ارتودنسی ثابت بی نظمی های دندان ها بر طرف گردید.برای دوره نگهدارنده ارتودنسی هم از نگهدارنده متحرک استفاده شد.در تصاویر، دندان های کشیده شده با حرف X مشخص شده اند.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن سه دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و فک پایین

برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت دو فک و مرتب شدن دندان ها

مشکلات بی نظمی دندان در افراد ممکن است همراه با مشکلات فکی همراه باشد که لازم است برطرف گردند. در این دختر نوجوان با وجود مشکل فکی(جلو بودن فک بالا و عقب بودن فک پایین) ، درمان ارتودنسی ثابت دو فک انجام شد و علاوه بر مرتب شدن دندانها ، مشکل فکی نیز برطرف گردید

ارتودنسی ثابت دو فک و تامین فضا برای کاشت دندان (ایمپلنت)

گاها برای درمان بی نظمی دندانی از چند روش استفاده می شود. در این دختر خانم نوجوان ارتودنسی ثابت دو فک انجام شد و همچنین فضای کافی برای کاشتن دندان در محل دندان غایب فراهم شد تا در سن ۱۸ سالگی یا بالاتر، در فضای تامین شده ایمپلنت (کاشت دندان) گذاشته شود.

درمان ارتودونسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

یکی از روش های موثر و کارآمد در ارتودنسی، روش ارتودنسی ثابت است که با توجه به قدمت و فوایدش هم اکنون با وجود جدیدترین روش های ارتودنسی، یکی از برترین روش های درمان بی نظمی دندانی است. در این مراجعه کننده عزیز و خوش اخلاق ، درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان انجام گرفت، دندان هایی که نامرتب بودند، مرتب شدند و خط وسط دو فک بر روی هم منطبق گردید.

درمان ارتودونسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

ناهنجاری های دندانی در افراد ممکن است انواع مختلفی داشته باشد که یکی از انواع آنها وجود داشتن فضاهای نامناسب بین دندان ها است. در این خانم جوان، علت بی نظمی دندانی دقیقا همین موضوع فضاهای نامناسب و البته انحراف خط وسط فک بالا با خط وسط فک پایین بود. درمان ارتودونسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان ها انجام شد و خط وسط یا میدلاین (Midline) فک بالا و پایین هم با وجود اینکه دندانی کشیده نشد، نهایتا برروی همدیگه منطبق شد.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

گاها اتفاق می افتد برای درمان ارتودنسی در بیماران، نیاز به کشیدن دندان است اما این مراجعه کننده، دختر خانم نوجوانی بودند که مشکل بی نظمی دندانی ایشان، بدون کشیدن حتی یک دندان دائمی بر طرف گردید. در این درمان ارتودنسی هم برای فک بالا و هم فک پایین، ارتودنسی ثابت انجام گرفت.برای دوره ارتودنسی نگهدارنده، از پلاک شفاف ارتودنسی استفاده شد. با این حال به ایشان پیشنهاد شد که در بلند مدت از نگهدارنده ثابت برای اطمینان از ثبات درمان دندان های خود استفاده نمایند.

ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

در این ‌مورداز درمان ارتودنسی ثابت ، یکی از دندانهای پیشین فک پایین کشیده شد. سه دندان پیشین باقیمانده مرتب شدند.در فک بالا دندانی کشیده نشد.(دندان کشیده شده با علامت X نشان داده شده است.)در پایان درمان ، دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفتند بطوریکه خط وسط فک بالا (Midline) از وسط دندان پیشین فک پایین عبور می کند.برای دوره نگهداری ارتودنسی در فک بالا از پلاک ارتودنسی شفاف و در فک پایین از نگهدارنده ثابت یا دایمی (به شکل سیم در پشت دندانها) استفاده شد.

ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

رایج ترین نوع درمان ارتودنسی در افراد به خصوص بزرگسالان، ارتودنسی ثابت است. چرا که بیشترین تاثیر گذاری را در حرکت دندان ها دارد و در طی زمان نسبتا کوتاه تری فرد را به هدف دلخواه خود می رساند. در این خانم جوان درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی انجام شد. در ایشان یکی از دندانهای پیشین فک پایین کشیده شد. سه دندان پیشین باقیمانده مرتب شدند. در فک بالا دندانی کشیده نشد. (دندان کشیده شده با علامت X نشان داده شده است.)در پایان درمان ، دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفتند بطوریکه خط وسط فک بالا از وسط دندان پیشین فک پایین عبور می کند.برای دوره نگهداری ارتودنسی در فک بالا از پلاک ارتودنسی شفاف و در فک پایین از نگهدارنده_ثابت یا دائمی (فلش سیاه رنگ) استفاده شد.

ارتودنسی ثابت فک‌ بالا و‌ پایین

این دختر خانم‌ نوجوان دچار غیبت مادرزادی یکی از دندان های پیشین فک بالا (علامت X) و فضای اضافه در بین سایر دندان های پیشین بود.دندان پیشین دیگر (علامت P) نیز بیش از حد کوچک بود که در مراحل پایانی درمان ارتودنسی توسط متخصص ترمیمی بازسازی و به شکل طبیعی درآمد.با توجه به سن مناسب ایشان، درمان ارتودنسی انجام شد و فضای کافی برای کاشت دندان (ایمپلنت) در محل دندان غایب فراهم گردید.(موقعیت ایمپلنت آینده با دایره نشان داده شده است).به دلیل انجام ایمپلنت در سن بالاتر ، محل دندان غایب توسط یک دندان مصنوعی بر روی پلاک ارتودنسی نگهدارنده پر شد تا زیبایی لبخند ایشان تا زمان ایمپلنت (۱۸ سالگی) تامین شود.(در حین تهیه عکس نهایی ، پلاک متحرک دارای دندان مصنوعی از دهان خارج شده است)همانطور که گفته شده برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک شفاف در فک‌ بالا و پایین استفاده شد.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین

ارتودنسی در یک نوجوان دچار مشکل اسکلتی عقب بودن فک بالا مرحله اول درمان:کاربرد پیچ سقف دهان (هایرکس) و دستگاه خارج دهانی (فیس ماسک) برای تحریک رشد فک بالا به سمت جلومرحله دوم درمان:(پس از اصلاح مشکل فکی ‌‌و رویش اکثر دندان های دایمی)ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین با کشیدن دو دندان آسیای کوچک فک بالابرای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده های متحرک شفاف در دو فک استفاده شد.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

در این مراجعه کننده عزیز با وجود بی نظمی دندانی و تماس نامناسب بین دندان های قوس بالا با پایین ، ارتودنسی ثابت در هر دو فک بدون کشیدن دندان انجام شد.در نهایت علاوه بر مرتب شدن دندان ها ، تماس دندان های قوس بالا با قوس پایین اصلاح شد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در فک بالا و پایین از نگهدارنده های متحرک (شفاف) استفاده شد.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

در این نوجوان عزیز با وجود بی نظمی دندانی و رویش نامناسب دندان های نیش فک بالا و عدم تطابق خط وسط (میدلاین) دو فک ، ارتودنسی ثابت در هر دو فک بدون کشیدن دندان انجام شد.در نهایت علاوه بر مرتب شدن دندان ها ، خط وسط فک بالا و پایین هم بر یکدیگر منطبق شدند.البته در بسیاری از موارد منطبق کردن خطوط وسط دو فک در صورت نکشیدن دندان می تواند بسیار سخت یا ناممکن باشد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در فک بالا و پایین از نگهدارنده های متحرک (شفاف) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان

این مراجعه کننده عزیز، فرد جوانی بودند که به علت بی نظمی دندانی در فک پایین و نیاز به کاشتن دندان در فک بالا تحت درمان ارتودنسی ثابت دو فک قرار گرفتند.بی نظمی های دندانی بر طرف شد و در فک بالا فضای کافی برای کاشتن دندان (ایمپلنت) فراهم گردید.در تصویر پایان درمان ارتودنسی، هنوز اقدام به کاشت دندان (ایمپلنت) نشده بود.(فلش های سیاه رنگ، نواحی آماده شده برای کاشت دندان را نشان می دهند.)برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) استفاده شد.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده های ثابت دایمی (به شکل سیم در پشت دندان ها) استفاده شد.

در اغلب موارد ارتودنسی ثابت از جمله مورد فوق، از نظر علمی و فنی باید هر دو فک تحت درمان ارتودنسی ثابت قرار گیرند، در غیر این صورت در پایان درمان تماس دندان های دو فک با یکدیگر مطلوب نخواهد بود و فرد ممکن است در صحبت کردن یا جویدن دچار مشکل شده و در نهایت دچار مشکل مفصل گیجگاهی-فکی شود.بنابراین در صورتی که متخصص ارتودنسی درمان را برای هر دو فک شما تجویز می کند برای درمان ارتودنسی تک فک، اصرار و ‌پافشاری نکنید.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و فک پایین بدون کشیدن دندان

این مراجعه کننده عزیزمون دختر خانم نوجوانی بودند که علی رغم مشکل جدی فکی (جلو بودن فک بالا و هم پوشانی شدید دندانی) با کاربرد دستگاه ارتودنسی خارج دهانی (هدگیر گردنی) و همکاری بسیار خوب و مستمر ایشان نتیجه مطلوب (بدون کشیدن دندان) حاصل شد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک (پلاک شفاف) استفاده شد. هرچند به ایشان پیشنهاد شد که در بلند مدت از نگهدارنده ثابت برای اطمینان از ثبات درمان استفاده نمایند.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

در این ‌مورد یکی از دندانهای پیشین فک پایین کشیده شد.سه دندان پیشین باقیمانده مرتب شدند.در فک بالا دندانی کشیده نشد.(دندان کشیده شده با علامت X نشان داده شده است.)در پایان درمان ، دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفتند بطوریکه خط وسط فک بالا از وسط دندان پیشین فک پایین عبور می کند.برای دوره نگهداری ارتودنسی در فک بالا از پلاک ارتودنسی شفاف و در فک پایین از گهدارنده ثابت یا دائمی (فلش سیاه رنگ) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار  دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین.دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان آسیای کوچک در فک بالا و بدون کشیدن دندان در ‌فک پایین. دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند. چهره و لبخند زیبای این دختر خانم نوجوان پس از پایان درمان ، سرشار از اعتماد به نفس است. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان دائمی

یکی از دندان های نیش در فک بالا نهفته بود و به علت موقعیت نامناسب شانسی برای بیرون آمدن به کمک ارتودنسی نداشت در نتیجه با عمل جراحی خارج شد. (موقعیت نسبی این دندان با حرف I نشان داده شده است).

سه دندان آسیای کوچک دائمی (و دندان های شیری باقیمانده) کشیده شدند (حرف X).برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی، از نگهدارنده های متحرک (شفاف) در دو فک استفاده شد.

برای زیبایی بیشتر به این مراجعه کننده پیشنهاد شد تا از دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی برای تقارن بیشتر لبخند خود بهره ببرد.

به اصلاح عدم تقارن فک بالا و بهبود انحراف خط وسط کام توسط ارتودنسی توجه کنید.

درمان ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

این مراجعه کننده، دختر خانم نوجوانی بودند که علی رغم مشکل جدی فکی (جلو بودن فک پایین) و فضای بین دندانی با ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان درمان شدند و از خطر جراحی فک در سنین بالاتر نجات پیدا کردند.با همکاری بسیار خوب و مستمر ایشان نتیجه مطلوب حاصل شد. خطوط سیاه رنگ نقطه چین، خطوط وسط (میدلاین) فکین را مشخص کرده اند. فلش های سیاه رنگ بهبود رابطه فکی را به خوبی نشان می دهند.برای  دوره نگهداری درمان ارتودنسی در هر دو فک از  نگهدارنده شفاف (متحرک) استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن یک دندان دائمی

در این ‌مورد یکی از دندان‌های پیشین فک پایین کشیده شد.سه دندان پیشین باقیمانده مرتب شدند. در فک بالا دندانی کشیده نشد.(دندان کشیده شده با علامت X نشان داده شده است.)در پایان درمان ، دندان های هر دو فک به شکل منظم و متقارن قرار گرفتند بطوریکه خط وسط فک بالا (Midline) از وسط دندان پیشین فک پایین عبور می کند.برای دوره نگهداری ارتودنسی در فک بالا از پلاک ارتودنسی شفاف یا متحرک و در فک پایین از نگهدارنده ثابت (فلش سیاه رنگ) استفاده شد.

ارتودنسی ثابت با کشیدن ۴ دندان دائمی در دو فک

درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و ‌فک پایین.دندانهای کشیده شده با علامت X مشخص شده اند.با توجه به ارتفاع تاج متفاوت دندان های پیشین فک بالا ، باید لبه دندان شماره ۱ سمت چپ با ترمیم همرنگ دندان اصلاح گردد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده متحرک استفاده شد.

درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی

ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان دائمی یک‌دندان شیری باقیمانده در فک پایین (فلش سیاه رنگ) به ناچار کشیده شد. دندان دائمی جایگزین آن غایب است و در نهایت باید دندان کاشته (ایمپلنت) گردد.فضای بین دندان های پیشین با فک بالا با ارتودنسی بسته شد.برای دوره نگهداری ارتودنسی از پلاک نگهدارنده شفاف (متحرک) استفاده شد هرچند در آینده باید با نگهدارنده ثابت در فک بالا جایگزین شود.برای ثبات بیشتر درمان، به بیمار پیشنهاد شد تا بر روی پرده متصل کننده لب بالا به فک بالا، جراحی کوچکی انجام دهد. (فلش سفیدرنگ)

درمان ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

دختر خانم نوجوانی به علت بی نظمی دندانی و انحراف قوس دندانی بالا به سمت راست برای درمان ارتودنسی مراجعه کرده بودند.ایشان با ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان درمان شدند.

همکاری خوب و مستمر این مراجعه کننده عزیزمون در رسیدن به نتیجه مطلوب، مهم و حیاتی بود.خطوط سیاه رنگ نقطه چین، خطوط وسط (میدلاین فکین) را مشخص کرده است.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی در هر دو فک از نگهدارنده شفاف (متحرک) استفاده شد.

ارتودنسی ثابت فک بالا و پایین بدون کشیدن دندان

در این مورد با وجود بی نظمی دندانی در جلوی فک پایین و مرتب بودن نسبی دندان های فک بالا، ارتودنسی ثابت در هر دو فک انجام شد.برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی از نگهدارنده های متحرک (شفاف) استفاده شد.در اغلب موارد ارتودنسی ثابت از جمله مورد فوق، از نظر علمی و فنی باید هر دو فک تحت درمان ارتودنسی ثابت قرار گیرند، در غیر این صورت در پایان درمان تماس دندان های دو فک با یکدیگر مطلوب نخواهد بود و فرد ممکن است در صحبت کردن یا جویدن دچار مشکل شده و در نهایت دچار مشکل مفصل گیجگاهی-فکی شود.بنابراین در صورتی که متخصص ارتودنسی درمان را برای هر دو فک شما تجویز می کند برای درمان ارتودنسی تک فک، اصرار و ‌پافشاری نکنید.

ارتودنسی ثابت با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک در فک بالا و پایین

یکی از دندان های فوق در فک پایین، نهفته بود که با جراحی خارج شد. برای دوره نگهداری درمان ارتودنسی، از نگهدارنده های متحرک (شفاف) در دو فک استفاده شد.به اصلاح موقعیت دندان های نیش بالا و لبخند زیبای این نوجوان پس از ارتودنسی دقت کنید.

پاسخگوی شما ۱۵ الی ۲۰:۳۰

inesta
دریافت نوبت دریافت نوبت چت آنلاین تماس با ما واتس اپ